Privacy statement

 

Definities
In dit privacy statement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Privacy statement:      
Het onderhavige privacy statement.
Gebruiker:                        
De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
Persoonsgegevens:      
Alle gegevens en informatie die de gebruiker kunnen identificeren en/of aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld. 
Verantwoordelijke: 
De holding Van der Knaap en alle aangesloten groepsmaatschappijen, die onder het toepassingsbereik van de AVG vallen, en die de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken en het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststellen (hierna ook te noemen: Van der Knaap).
AVG:                                 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Verwerken:                       
Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op de persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Website:                           
www.vanderknaap.info

Artikel 1         Algemeen
In dit privacy statement wordt beschreven hoe Van der Knaap omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de gebruiker aan Van der Knaap verstrekt, zal Van der Knaap te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van de entiteiten die onder de holding Van der Knaap vallen.

Artikel 2         Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is de holding Van der Knaap en alle entiteiten die aangesloten zijn bij deze groep en onder het toepassingsbereik van de AVG vallen.

Van der Knaap heeft haar hoofdkantoor aan de Bovendijk 50, 2295 RZ te Kwintsheul (Postbus 136, 2290 AC Wateringen) in Nederland.

De holding Van der Knaap bestaat uit verschillende entiteiten die gevestigd zijn in Nederland. De volgende Nederlandse entiteiten vallen onder de groep van Van der Knaap: Holland Potgrond B.V., Van der Knaap Rooting B.V., Van der Knaap Rooting Beheer B.V., P. en R. Holding B.V., Forteco B.V., Interterra Nederland B.V., Van der Knaap Retail B.V., Van der Knaap Diensten B.V., Forteco Organic Systems V.O.F., Forteco Organic Fertilisers V.O.F., Natural Start B.V., Fertiliser Production B.V., Van der Knaap-van Egmond B.V., Van der Knaap Organic Systems B.V., Van der Knaap Organic Fertilisers B.V., P en R. Trade B.V., en P. en R. International B.V.

Naast de Nederlandse groepsmaatschappijen, heeft Van der Knaap groep verschillende entiteiten die gevestigd zijn buiten Nederland. De volgende buitenlandse entiteiten zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers en vallen onder de toepassing van de AVG: Van der Knaap USA LLC, Van der Knaap Canada Ltd, Van der Knaap Mexico SA de CV, Van der Knaap (Shanghai) Agriculture technology Co. Ltd., Van der Knaap Substrates OÜ., Van der Knaap Eesti OÜ., Growrite Substrates (India) PVT Ltd. en Growrite DR SRL. 

Artikel 3         Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Van der Knaap worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, bankrekeningnummer, betaalvoorwaarden, koophistorie, klachtenregistratie en overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het verwerken van een bestelling.

Artikel 4         Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Van der Knaap verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Van der Knaap heeft verstrekt:

 • indien de gebruiker Van der Knaap om informatie over producten en diensten verzoekt, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • indien de gebruiker een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens om de bestelling af te handelen en/of de opdracht uit te voeren;
 • indien de gebruiker een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens om de financiële transacties te verwerken;
 • indien de gebruiker een overeenkomst afsluit met Van der Knaap, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • indien de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Van der Knaap de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;
 • indien de gebruiker een klacht heeft over de producten en/of diensten van Van der Knaap, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht;
 • indien de gebruiker solliciteert bij Van der Knaap, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens voor het selectie- en sollicitatietraject;
 • indien de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt om zich aan te melden voor en/of in het kader van een workshop, seminar, kennissessie, bijeenkomst, rondleiding op locatie, beurs of andere (commerciële) activiteiten, gebruikt Van der Knaap de persoonsgegevens voor het organiseren van deze activiteiten, zoals het verzenden van de uitnodiging, het verzenden van de informatie over de desbetreffende activiteit en/of het toezenden van relevante documentatie van de gebruiker te beschermen.​


​Artikel 5         Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens
Van der Knaap baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • de gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Van der Knaap en de gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de belangen van de gebruiker te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.


​Artikel 6         Doorgiften derden 
Van der Knaap zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen, doorgeven aan derden of op enige andere wijze openbaar maken.

Van der Knaap zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Van der Knaap voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Van der Knaap op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 7         Bewaartermijnen

Van der Knaap bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij Van der Knaap op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Artikel 8         Privacyrechten
De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, overdracht, correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om vergeten te worden.

De gebruiker heeft recht op informatie over, beperking van en verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien de gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de gebruiker contact op nemen met Van der Knaap via het e-mailadres vdk@vanderknaap.info of telefonisch via +31 (0)174 296606.

Schriftelijke verzoeken kan de gebruiker sturen aan:

Van der Knaap Diensten B.V.
Bovendijk 50
2295 RZ Kwintsheul 

Bovenstaande verzoeken van de gebruiker zal Van der Knaap na ontvangst uiterlijk binnen één maand verwerken en afhandelen. 

De gebruiker heeft te allen tijde het recht op bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het gebruik en verwerken van zijn persoonsgegevens.

Artikel 9         Nieuwsbrief
De gebruiker kan zich via een schriftelijk aanmeldformulier, via de website of via marcom@vanderknaap.info aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de gebruiker op de hoogte over het laatste nieuws, laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van producten en diensten van Van der Knaap.

De gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door via de hyperlink die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld of door een e-mail te sturen naar marcom@vanderknaap.info. De gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Indien de gebruiker andere vragen heeft over de nieuwsbrief kan de gebruiker een e-mail sturen naar marcom@vanderknaap.info.

Artikel 10       Cookies
Bij het bezoeken van de website kan Van der Knaap persoonsgegevens en informatie van de gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

Van der Knaap maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies.

De persoonsgegevens en informatie die Van der Knaap verzamelt middels cookies zullen uitsluitend gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden. Voor het verzamelen van de statistieken maakt Van der Knaap gebruik van het programma Google Analytics.

Van der Knaap verzamelt de volgende persoonsgegevens en informatie middels cookies:

 • surf- en klikgedrag;
 • aantal bezoeken van de gebruiker;
 • referrer (de bron van waaruit de gebruiker is binnengekomen op de website);
 • soort browser die de gebruiker heeft gebruikt;
 • tijdstip en duur van het bezoek op de website;
 • welke pagina’s van de website de gebruiker heeft bezocht;
 • het land waarvanuit de gebruiker de website heeft bezocht.

Van der Knaap gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

 • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
 • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
 • om te analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken, om de website te optimaliseren en te verbeteren;
 • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Indien de gebruiker bezwaar heeft tegen cookies, kan de gebruiker de instellingen via zijn browser aanpassen. 

Artikel 11       Beveiliging
Van der Knaap heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

Artikel 12       Wijziging
Van der Knaap behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

Van der Knaap adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit huidige privacy statement is bijgewerkt op 1 juli 2024.

Artikel 13       Contact
Voor vragen en alle overige zaken die verband houden met dit privacy statement, kan de gebruiker contact opnemen met Van der Knaap via vdk@vanderknaap.info of tel. +31 (0)174 296606.

 

> Download hier ons privacy statement als PDF.

Van der Knaap maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Met deze cookies kunnen wij uw internetgedrag volgen. Deze informatie gebruiken wij alleen voor optimalisatie van onze website en ook om u te voorzien van relevante content of advertenties. Als u verder gaat dan accepteert u daarmee het gebruik van deze cookies. Meer weten? Lees dan onze privacyverklaring.